Opłaty za przedszkole i numer konta

Informujemy, iż od 01.09.2023 r. na podstawie Uchwały nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dn. 18.05.2023 r., zmienia się wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka przedszkolu ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin i wynosi ona 1,30 zł. 

Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian i wynosi 8 zł/dzień/osobę.

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr 950/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty (w załączniku).

Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
W czasie przekraczającym pięć godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 1 zł 30 gr  za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto:

  • zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach na podstawie orzeczeń,
  • zwalnia się z opłat rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego,
  • wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 % tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń.


Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
1. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn:
    1,30 zł x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu
2. Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn:
    dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu

 

Przykład obliczania wysokości opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu:

Np. Dziecko ma zadeklarowane godziny pobytu od 7.00 - 16.00 (łącznie 9 godzin)

W takim przypadku przedszkole realizuje bezpłatne świadczenie od 8.00 do 13.00, natomiast płatne przez 4 godz. (od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00)

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00

1 x liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu

np. 1,30 zł x 4  x 20 = 104 zł

Do tej kwoty zawsze dodajemy kwotę za wyżywienie w danym miesiącu.

 

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 8 zł (pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad).

 

Opłaty za przedszkole rodzice/opiekunowie prawni wnoszą do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu:

 

BANK MILLENIUM

63 1160 2202 0000 0003 5852 5541

 

W tytule: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

 

Zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka można dokonać w każdym czasie, wówczas zmiana nastąpi od pierwszego dnia następnego miesiąca. Taką zmianę należy zgłosić wychowawcy grupy oraz specjaliście ds. zaopatrzenia i żywienia (intendent) pisemnie na określonym druku (zakładka: Dla rodziców - Dokumenty do pobrania)