Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo, 

poniżej w załączniku publikujemy LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH na rok szkolny 2024/2025.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 11/2024 (zał. nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r.):

  • od 18 do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
  • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.